ZOTI...!

ZOTI...!

Gjithmonë, njerëzimi ka folur për Zotin.
Emri i Tij është qëndisur në ‘ADN’ e çdo krijese, pra në gjenetikën e gjithësecilit! Por, me emrin e Tij, askush nuk është emërtuar.
Secili e thirrë në gjuhën e vet! Dikush i thotë ‘Allah’, tjetri ‘Zot’, dikush ‘Rab’, dikush i thotë i ‘Gjithëmëshirshmi’, dikush ‘Ai i Nalti’, pastaj ‘Ai i Madhi’, ‘Ai Fuqiplotë’, etj. Edhe memecat e thirrin, në gjuhën e tyre!
Komandanti im i luftës (R. S.), thoshte ‘Ai Babloki Nalt’, e më pati bërë përshtypje!

Pavarësisht dallimeve njerëzore, qoftë në emërtime apo në koncepte, Ai, mbetet Një i Vetëm, Unikat (Ehad), I Lartëmadhëruar.

Zoti, i qofshim falë, është Krijuesi i gjithësisë dhe i çdo gjëje, që e dijmë apo nuk e dijmë.
Ai, e ka krijuar edhe ajrin, pa të cilin nuk mund të jetojmë asnjë sekondë!

Njerëzit e kanë për OBLIGIM që ta njohin drejtë. Perceptimi i gabuar, është ofendim ndaj Krijuesit. Edhe njeriu nuk ndihet mirë, nëse dikush ia ngjet diçka që nuk e ka, apo ia mohon atë që e ka.
Për ta evituar këtë padrejtësi ndaj Krijuesit, i Madhi Zot, i ka dal hakut njerëzimit, i ka dërguar pejgamberë, për t’ua sqaruar parimet e besimit dhe të jetës në përgjithësi.
Kjo është mirësi e madhe! Pas kësaj, askush nuk ka justifikim, në dynja e ahiret, për shtrembërimet besimore.

Duke e dërguar Muhamedin a.s., e duke ia shpallur atij Kur’anin, Allahu i dha njerëzimit manualin hyjnor, që skicon besimin e drejtë në Allahun.
Pra, është autentike dhe është ajo që e ka thënë Allahu për Qenien e Vet. Njëherit, i demanton të gjitha sajimet njerëzore rreth Tij!

Gjersa besimet e tjera, implikojnë edhe aspekte materialiste, në anën tjetër, besimi islam e bëri të qartë se Allahu është Qenie jo materiale, madje antimateriale.
Është Një i vetëm, i pangjashëm me asgjë, i pa rivalë dhe i domosdoshëm në ekzistencë.
Ai është Qenie që nuk i nënshtrohet ligjeve fizike, nuk ka trajtë, nuk është substancë, nuk është aksidencë. Nuk ka gjendje dhe nuk kufizohet në vend, kohë, hapësirë, etj.

Po ashtu, Allahu ka treguar se posedon cilësitë absolute, e për të cilat do të flasim në postimin e radhës. Përmes njohjes së cilësive të Allahut, besimtari përvetëson pikëpamjen besimore të drejtë, e cila në mënyrë normativiste rikuptimëson veprimet e sjelljet e tij.

Zot i Madh, na largo pandeminë #Covid-19 (#coronavirus)…!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 04 Prill 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • Vizita në Republikën e Turqisë Prej datës 22-27 tetor 2021, Këshilli i BI-së Prizren zhvilloi vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë. Delagacioni përbëhej nga kryetari mr. Besim ef. Berisha, anëtari i Kryesisë së BIRK-ut, prof. Reshat ef. Mexhiti, kryeimami dr. Orhan ef. Bislimaj, sekretari dr. Faruk ef. Ukallo, anëtarët: Fetah ef. Bekolli,...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 15 miq dhe s'ka antarë në linjë